احسان آذرگون

نوآوری باز و مدیریت دانش

جمع سپاری (Crowd-sourcing)، نوآوری باز (Open Innovation) و داده‌های باز (Open Data) واژه‌هایی هستند که کمابیش شاید به گوش شما خورده باشد. امروزه جریانِ مناسبِ دانش و نوآوری برای کسب مزیت رقابتی بسیار تعیین‌ کننده است. از این رو نوآوری به یکی از ارکان مهم برای موفقیت سازمان‌ها بدل شده

ادامه مطلب ...
مدیریت دانش و انتقال فناوری

مدیریت دانش و انتقال فناوری

یکی از عناصر مهم در مدیریت انتقال فناوری، مدیریت دانش است. مدیریت انتقال فناوری، یکی از ملزومات اساسی مدیریتی در کشورهای در حال توسعه است؛ یکی از عناصر بسیار مهم حاضر در آن، مدیریت دانش است. مدیریت دانش و انتقال فناوری می‌توانند در کنار هم مزایای قابل‌توجهی داشته باشد. نکته

ادامه مطلب ...
چطور از مدیریت دانش در پروژه‌های عظیم استفاده کنیم؟

مدیریت دانش در مگاپروژه‌ها

چطور مدیریت دانش را در مگاپروژه‌ها مثل حوزه نفت و گاز، راه‌سازی، عمران شهری به کار ببریم؟ مدیریت دانش امروزه مفهوم غریبی نیست و در بسیاری از شرکت‌ها، پروژه‌ها و مگاپروژه‌ها به کار گرفته‌می‌شود. استقرار این مفهوم در پروژه‌ها از ساختار معینی پیروی می‌کند که شامل پیش از اجرای پروژه،

ادامه مطلب ...

مدیریت دانش فردی (شخصی)

هدف اصلی مدیریت دانش فردی (مدافرد)، این است که فرد و نهایتا کل سازمان، بهره ورتر باشند.مدافرد، به دنبال استفاده از شیوه ها و ابزارهایی است که توانمندی های یک فرد دانشکار را تقویت نماید.

ادامه مطلب ...