اقتصاد نوین – اولین استقرار مدیریت دانش بانکی در کشور

فهرست مطالب

دقیقه زمان تقریبی مطالعه

استقرار مدیریت دانش بانکی

استقرار و راهبری اثربخش مدیریت دانش در بخش‌های مختلف صنعتی، سازوکارها و ریزه کاری‌های تخصصی زیادی دارد. متاسفانه این ریزه‌کاری ها در کشور مغفول مانده‌است و با کپی کاری بین صنایع مختلف، اثربخشی استقرار مدیریت دانش را با توجه به مدل کسب و کار در هر صنعت به حد ناچیزی تنزل یافته‌است. در پی تلاش 2 ساله شرکت اینوتکس ایران در ایجاد متدلوژی متمایز و اثربخش برای رفع نیاز مدیریت دانش در بخش مالی، اولین استقرار مدیریت دانش در فضای بانکی کشور رقم خورد.

بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین به عنوان اولین بانک خصوصی کشور، با همکاری اینوتکس ایران در حال استقرار الگویی کارا و اثربخش از استقرار مدیریت دانش است. با اینکار ضمن تبیین دقیق و عملی مدیریت دانش در فضای بانکی که با فضای تولید بسیار متفاوت است، زمینه‌ای برای توسعه حرفه‌ای مدیریت دانش در سازمان‌ها و موسسات مالی فراهم می‌شود. چرا که مدیریت دانش مزایای زیادی برای صنعت بانکداری دارد.

لازم به ذکر است طرح ایجاد تمایز اساسی در رویکردهای استقرار مدیریت دانش در شرکت اینوتکس ایران بیش از 5 سال است که به طور مستمر در حال اجراست. این تمایز هم در سطح متدلوژی‌ها و هم در سطح ابزارها تا کنون به سازمان‌هایی در حوزه‌های مالی، دفاع، بخش دولتی، خدمات عمومی و ساخت و تولید کمک کرده‌است با درک دقیق از مدیریت دانش در چارچوب صنعت و مدل کسب و کار خود ساختارهایی ماندگار و زنده برای سازمان خود ایجاد کنند.