کلان داده و مدیریت دانش

کلان داده و مدیریت دانش

برای روشن شدن ارتباط کلان داده و مدیریت دانش، ابتدا لازم است تا تعریفی شفاف از مفهوم کلان داده ارایه شود و سپس ارتباط آن با مفهوم مدیریت دانش تبیین گردد. کلان داده چیست؟ کلان داده (Big Data) به مجموعه