محیط زیست به جمع مشتریان اینوتکس پیوست

فهرست مطالب

دقیقه زمان تقریبی مطالعه

aaa

با همکاری نماینده شمال، شمال شرقی شرکت اینوتکس ایران اداره حفاطت محیط زیست استان گلستان به جمع مشتریان خدمات نرم افزاری این شرکت و نرم افرار قدرتمند مدیریت دانش رای ون پیوست.

از آنجا که حفظ محیط زیست یکی از موضوعاتی است که شرکت اینوتکس ایران نسبت به آن حساس است و آن را جزو مسئولیت اجتماعی خود می داند، در کنار اجرای مدیریت دانش اداره محیط زیست استان گلستان، این شرکت دو ماژول مستندات درس آموخته ها و مدیریت مستندات دانشی از ماژول های پیشرفته نرم افزار رای ون را با هدف تبادل اطلاعات درباره گونه های در حال انقراض میان محیطبانان  جهت حمایت از توله پلنگ های هیرکانی به رایگان در اختیار این اداره کل قرار داده است.

این اقدام شرکت اینوتکس همچنین مورد توجه رسانه های وبی حامی محیط زیست قرار گرفته است.

سایت فرارو: چتر دانش بنیانها برای پلنگ هیرکانی