ارزیابی رضایت پایان دوره
خدمات مشاوره

مشتری

شما با تکمیل این پرسشنامه مختصر درباره خدمات مشاوره اینوتکس در دوره اخیر به ما کمک می کنید خدماتی بهتر و رضایت بخش تر به مجموعه شما ارائه کنیم.

در هر سوال می توانید فقط یک گزینه انتخاب کنید.