ارزیابی رضایت پایان‌دوره خدمات مشاوره

تگ لاین مرتبط با صفحه هم اینجا

شما با تکمیل این پرسشنامه مختصر درباره خدمات مشاوره اینوتکس در دوره اخیر به ما کمک می کنید خدماتی بهتر و رضایت بخش تر به مجموعه شما ارائه کنیم.