ارزیابی رضایت میان‌دوره
خدمات پشتیبانی

مشتری

همراه محترم اینوتکس ایران؛

شما با تکمیل این پرسشنامه مختصر درباره خدمات پشتیبانی نرم‌افزاری اینوتکس در دوره اخیر به ما کمک می‌کنید خدماتی بهتر و رضایت‌بخش‌تر به مجموعه شما ارائه کنیم.

در هر سوال می توانید فقط یک گزینه انتخاب کنید.