تیم مدیریت دانش

ویدئو تیم مدیریت دانش

تیم یا گروه مدیریت دانش چیست؟

بازوی عملیاتی واحد متوالی مدیریت دانش است و مجموعه‌ای از افراد متفاوت با تخصص‌های مختلف است.

تیم یا گروه مدیریت دانش چه وظایفی دارد؟

● طراحی و انتشار اقلام فرهنگی (پوستر، استند، مجله و …) برای ارتقای دانش افراد در حوزه مديريت دانش

● برگزاری دوره‌های آموزشی مديريت دانش طبق برنامه‌ريزی صورت گرفته

● نگهداری مناسب سوابق و مدارک سيستم مديريت دانش

تعامل با تمامی واحدهای شركت و طرح‌ها به‌منظور ايجاد بستری مناسب برای نهادينه‌سازی فرهنگ تبادل دانش

● تهيه و تنظيم پيشنويس رويه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات (درخت دانش، نقشه دانشكاران و منابع دانشی و…) مورد نياز مديريت دانش

● هماهنگی و برگزاری جلسات استخراج دانش متخصصان طرح و خبرگان شركت، جلسات مرور پس از عمليات و كارگاه درس‌آموخته

● انجام سنجش بلوغ و ارائه گزارش ارزيابی مطابق دستورالعمل سنجش بلوغ مديريت دانش

● شناسایی سرخط‌های دانشی خبرگان/ متخصصان دستگاه اجرايی به منظور برگزاری جلسات استخراج دانش

● تدوين صورتجلسات در سيستم مديريت دانش و ارائه به رئيس واحد

● اطمينان از نصب و عملكرد صحيح نرم‌افزار مديريت دانش

● شناسايی و رفع نواقص و مشكلات نرم‌افزار مديريت دانش

پاسخگويی به سؤالات فنی كاربران و ارائه مشاوره در زمينه نرم‌افزار مديريت دانش