RaaiVan-Logo
021-26413630
Steps to RaaiVan
شروع ارزیابی
"با کمک ابزارهای آنلاین"
نیازمندی های نرم افزار مدیریت دانش خود را به دقت مشخص کنید.
با استفاده از این راهنمایی آنلاین، با پاسخ گویی به تعدادی سوال، سطح نیازمندی شما به ماژول های مختلف سامانه های یکپارچه دانش رای ون تعیین می شود. سپس می توانید با توجه به بودجه خود و با راهنمایی های این ابزار، مشخص کنید چگونه و با چه هزینه ای از رای ون استفاده کنید.
Steps to RaaiVan