021-26413630
Steps to RaaiVan
شروع ارزیابی
ISO KM Assessment
سازمان خود را از نظر مدیریت دانش در ISO 9001 / 2015 ممیزی کنید
آخرین نسخه استاندارد مدیریت کیفیت (ISO 9001)، مدیریت دانش را به عنوان یک بند مهم مورد توجه قرار داده است. شما اگر می خواهید به این نسخه از استاندارد مهاجرت کنید، باید حتما از چند و چون وضعیت مدیریت دانش سازمان خود مطلع شوید.
تفسیر این بند و اینکه سازمان شما چقدر با آن انطباق دارد، کمی نیاز به دقت و ریزبینی دارد. نتیجه این ممیزی آنلاین، اقدامات لازم برای رفع عدم انطباق های مدیریت دانش سازمان شما را دقیقا مشخص می کند.