021-26413630
Steps to RaaiVan
شروع ارزیابی
GKMAssessment
سازمان خود را از نظر پیاده سازی جامع مدیریت دانش بررسی کنید
پیاده سازیِ جامع مدیریت دانش در سه سطح تازه کار، متوسط و حرفه ای انجام می شود. با این ارزیابی می توانید متوجه شوید در کدام سطح هستید و برای بهبود باید کدام اقدامات را انجام دهید.