پیاده سازی جامع مدیریت دانش در سازمان

ســاده، شفـاف و سرراسـت
سازمان‌های ایرانی به منظور ارتقای سطح بهره‌وری از طریق بهبود مستمر در عملکرد فرآیندها و ایجاد سازمانی یادگیرنده با کارکنانی متعهد و متخصص از طریق آموزشهای مستمر و مؤثر کلیه کارکنان، ناگزیر به استقرار سیستم مدیریت دانش هستند. اهمیت این موضوع در الزامات بالادستی کشور مانند سند چشم انداز و سیاست‌های مدیریت نظام اداری و همچنین استانداردهای جهانی از جمله استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ نسخه ۲۰۱۵ و ایزو 30401، و بِهرَوش‌هایی مانند PMBOK و ITIL نیز به خوبی تبیین شده است. خدمات پیاده‌ سازی جامع مدیریت دانش در سازمان که توسط اینوتکسِ ایران ارائه می‌شود، مجموعه‌ای کامل و گام‌به‌گام از خدماتِ درجه‌بندی شده‌است که سازمانِ شما را در بازه زمانی معین به سطح مطلوب در مدیریت دانش می‌رساند.

پیاده سازیِ جامع تکنیک‌های مدیریت دانش در سازمان 3 سطح دارد:

حرفه ای – GKM3

بسته حرفه ای برای سازمان های موفق و پیشرفته در مدیریت دانش طراحی شده تا بتوانند روش ها و ابزارهای مدیریت دانش خود را تکمیل کنند.

متوسط – GKM2

سازمان هایی که کلیه جنبه ها و معیارهای سطح تازه کار را با موفقیت پشت سر بگذارند باید الزامات بسته متوسط را در سازمان خود فراهم کنند.

تازه کار – GKM1

سازمان هایی که هیچ تجربه ای در مدیریت دانش ندارند یا اکثر فعالیت های مدیریت دانش آن ها گسسته بوده است باید از این بسته شروع کنند.

با پاسخ به چند سؤال ببینید سازمان شما در چه سطحی قرار دارد؟

خدمات پیاده سازیِ جامع تکنیک‌های مدیریت دانش در سازمان

شناخت و آماده سازی

شناخت سازمان برای فهم دقیق استراتژی ها و نوع سازمان، آماده سازی تیم مدیریت دانش و سایر پیش نیازها

نگاشت دانش

شناسایی حوزه های دانش، مدل سازی مفاهیم دانشیِ سازمان، تدوین نقشه دانش و دارایی های دانشی

طراحی دانشی

طراحی 15 فرایند جامع مدیریت دانش، طراحی ارتباطات و داد و ستدهای مدیریت دانش با فرایندهای سازمان

توانمندسازی و فرهنگ سازی

آموزش و توانمندسازی 5 دسته از ذینفعان در کنار طراحی و ایجاد مکانیزم های پیشرفته و نوآورانه انگیزش

اجرای فرآیند‌های مدیریت دانش

راه اندازی و اجرای فرایندهای مدیریت دانش در سازمان و تولید خروجی ها و نتایجِ دانشی در بخش های مختلف

راه اندازی نرم افزار

فعال سازی و راه اندازی امکانات نرم افزاری و خدمات فناوری اطلاعات به همراه داشبورد دانشیِ سازمان

شرح خدماتِ مدیریت دانشِ
سازمان خود را به سادگی آماده کنید:

در فایلِ بالا، کلیه شرح خدمات پیاده سازیِ جامعِ مدیریت دانش (GKM) به تفکیک هر یک از خدمات شش گانه و در سه سطح آمده است. می توانید از آن برای طراحی شرح خدمات پیاده سازی جامع مدیریت دانش برای سازمان خود استفاده کنید. برای جزئیات فعالیت ها با ما تماس بگیرید.