021-26413630
Steps to RaaiVan
شروع ارزیابی
GKM Assessment
سازمان خود را از نظر پیاده سازی جامع مدیریت دانش بررسی کنید
پیاده سازیِ جامع مدیریت دانش در سه سطح تازه کار، متوسط و حرفه ای انجام می شود. با این ارزیابی می توانید متوجه شوید در کدام سطح هستید و برای بهبود باید کدام اقدامات را انجام دهید.