گام دوم مدیریت دانش در شرکت گاز استان تهران

شروع برنامه ریزی و اقدامات اولیه برای استقرار مدیریت دانش در شرکت گاز استان تهران به بیش از ۵ سال پیش باز می گردد. شرکت گاز استان تهران به عنوان بزرگترین شرکت گاز استانی در کشور از سال ۱۳۹۳ گام های اولیه برای به کارگیری مدیریت دانش را با همکاری شرکت اینوتکس آغاز نمود. در گام های اولیه علاوه بر خودارزیابی با استفاده از چارچوب مدیریت دانشِ EFQM با تحلیل و بررسی کلیه فرایندهای سازمان، نقاط کلیدی و ارزش آفرین برای مدیریت دانش شناسایی شد. آموزش های تخصصی در حوزه مدیریت دانش و همچنین طراحی فرایندهای کلیدی مدیریت دانش، منجر به پیاده سازی این فرایندها در بخش پایلوتِ این شرکت شد.

گام دوم مدیریت دانش در شرکت گاز استان تهران

با توجه به رضایت طرفین از نتایج به دست آمده و چشم انداز مناسبِ ترسیم شده برای مدیریت دانش در شرکت گاز استان تهران گام دوم این طرح با تمرکز بر موارد زیر در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ آغاز شده است:

  • استقرار نرم افزار مدیریت دانشِ رای ون
  • توسعه فرایندهای مدیریت دانش و یکپارچه سازی آن با فرایندهای سازمانی
  • راه اندازی، جذب نیروی تخصصی و سازمان دهی دبیرخانه مرکزی مدیریت دانش
  • آموزش و تسری تدریجی الزاماتِ مدیریت دانش به کلیه مناطق گازرسانی و کلیه واحدهای ستادی
  • استخراج و نگهداشتِ دانشِ کلیدی در حوزه های فرایندها، پروژه ها و افراد خبره

برای همکاران عزیز در شرکت گاز استان تهران آرزوی موفقیت و شادکامی داریم.

مطالب مرتبط