توانمندی های مدیریت دانشِ خود را در سال ۹۹ تقویت کنید.

با توجه به برگزاری موفق کارگاه های تقویمی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۸ و استقبال بی نظیر از این رویدادهای آموزشی، شرکت اینوتکس ایران قصد دارد تقویم آموزش سال ۱۳۹۹ خود را تنظیم نماید. خواهشمند است با تکمیل فرم زیر ما را در ارائه خدمات آموزشی بهتر یاری کنید.

در هر سوال می توانید بیش از یک گزینه انتخاب کنید.