لوگوی سامانه های یکپارچه رای ون

نظام پیشنهادات و مدیریت ایده

تقویت مشارکت کارکنان و بهبود نوآوری در سازمان

نظام پیشنهادات و مدیریت ایده

پیشنهادات و ایده ها منبع ارزشمندی برای توسعه و بهبود سازمان هستند. برای آشکار کردن قدرت پنهان این منبع باید بتوانید پیشنهادات و ایده ها را از سراسر سازمان یا حتی ذینفعان بیرونی جمع آوری و پالایش کنید و بر اساس آن ها اقدامات بهبود تعریف کنید.