یکی از رویکردهای جدید ما در بین سازمان های پیشرو، به کارگیری قدرت نهفته در ساختارهای اجتماعی سازمان است؛ در اصل، به کارگیری قابلیت های شبکه های اجتماعی برای دستیابی بهتر، سریعتر و کم هزینه تر به اهداف سازمانی و به اشتراک گذاری دانش، برداشت ها و تجربیات افراد در لحظه.
این رویکرد با استفاده از نسل جدیدی از نرم افزارهای سازمانی به نام “سازمان اجتماعی” محقق می شود. O2 اولین “نرم افزار سازمان اجتماعی” در ایران است.

نرم افزار سازمان اجتماعی اینوتکس ایران

کاربردهای نرم افزار سازمان اجتماعی O2:

 

نرم افزار سازمان اجتماعی اینوتکس ایران

آیا سازمان شما به O2 نیاز دارد؟

مثل اکسیژن برای موجودات زنده، هر سازمانی که بیش از 5 نفر باشد می تواند از قابلیت های منحصربفرد O2 برای افزایش چابکی و بهره وری سازمانی استفاده کند. شما می توانید O2 را روی سرورهای خود داشته باشید یا به صورت خدمات از آن استفاده کنید. حتی می توانید موضوعات و اطلاعات کلیدی خود را در سیستم های سازمانی مختلف، با O2 هماهنگ کنید تا مطمئن باشید تمام تعاملات، حول موضوعات مهم سازمان است.

مزایای سازمان اجتماعی برای شما چیست؟

بصری سازی نقشه سرمایه اجتماعی در سازمان
بصری سازی سرمایه اجتماعی در سازمان