مدیریت سبد فناوری

لوگوی سامانه های یکپارچه رای ون

مدیریت سبد فناوری

بستری حرفه ای برای نگهداری، به اشتراک گذاری و بازیابی داده ها، اطلاعات و دانشِ مرتبط با کلیه فناوری های سازمان

مدیریت سبد فناوری

برای مدیریت اثربخش فناوری های سازمان باید بر داده ها، اطلاعات و دانش مرتبط با فناوری های موجود در سازمان تسلط داشته باشید. راهکار نرم افزاری مدیریت سبد فناوری یک پایگاه دانش قوی برای سازمان دهی، نگهداری، جستجو و بازیابی اطلاعاتِ فناوری های مختلف سازمان به شما می دهد.

حتما با یک جلسه دمو شروع کنید

با یک جلسه دمو، می‌توانید ضمن آشنایی با راهکار مدیریت سبد فناوری، راهنمایی‌های مناسبی برای استفاده از آن در سازمان خود دریافت کنید.