لوگوی سامانه های یکپارچه رای ون

مدیریت سبد فناوری

بستری حرفه ای برای نگهداری، به اشتراک گذاری و بازیابی داده ها، اطلاعات و دانشِ مرتبط با کلیه فناوری های سازمان

مدیریت سبد فناوری

برای مدیریت اثربخش فناوری های سازمان باید بر داده ها، اطلاعات و دانش مرتبط با فناوری های موجود در سازمان تسلط داشته باشید. راهکار نرم افزاری مدیریت سبد فناوری یک پایگاه دانش قوی برای سازمان دهی، نگهداری، جستجو و بازیابی اطلاعاتِ فناوری های مختلف سازمان به شما می دهد.