لوگوی سامانه های یکپارچه رای ون

مدیریت دانش رویدادها و ماموریت ها

بستری برای نگهداری و به اشتراک گذاری اطلاعات و آموخته های کسب شده از رویدادها، ماموریت ها، آموزش ها و سایر رخدادهای سازمانی

راهکار مدیریت دانش رویدادها و ماموریت ها

بازدیدها، جلسات بهینه کاویِ سازمان های دیگر، تورهای تعالی، دوره های آموزشی، سمینارها، کنفرانس ها، کنگره ها و … همگی رویدادها و فرصت هایی هستند که کارکنان سازمان شما از آن ها یاد می گیرند؛ با این راهکار، آموخته ها و اطلاعات کسب شده توسط آن ها در چنگ شما خواهد بود.