مدیریت دانش رویدادها و ماموریت ها

لوگوی سامانه های یکپارچه رای ون

مدیریت دانش رویدادها و ماموریت ها

بستری برای نگهداری و به اشتراک گذاری اطلاعات و آموخته های کسب شده از رویدادها، ماموریت ها، آموزش ها و سایر رخدادهای سازمانی

راهکار مدیریت دانش رویدادها و ماموریت ها

بازدیدها، جلسات بهینه کاویِ سازمان های دیگر، تورهای تعالی، دوره های آموزشی، سمینارها، کنفرانس ها، کنگره ها و … همگی رویدادها و فرصت هایی هستند که کارکنان سازمان شما از آن ها یاد می گیرند؛ با این راهکار، آموخته ها و اطلاعات کسب شده توسط آن ها در چنگ شما خواهد بود.

حتما با یک جلسه دمو شروع کنید

با یک جلسه دمو، می‌توانید ضمن آشنایی با راهکار مدیریت دانش رویداد ها و ماموریت ها، راهنمایی‌های مناسبی برای استفاده از آن در سازمان خود دریافت کنید.