تحولِ دیجیتالِ
دانش محور

در شرکت های کوچک و استارت آپ ها

سازمان های ایرانی به منظور ارتقای سطح بهره وری از طریق بهبود مستمر در عملکرد فرآیندها و ایجاد سازمانی یادگیرنده با کارکنانی متعهد و متخصص از طریق آموزشهای مستمر و مؤثر کلیه کارکنان، ناگزیر به استقرار سیستم مدیریت دانش هستند. اهمیت این موضوع در الزامات بالادستی کشور مانند سند چشم انداز و سیاست های مدیریت نظام اداری و همچنین استانداردهای جهانی از جمله استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ نسخه ۲۰۱۵ و ایزو 30401، و بِه روش هایی مانند PMBOK و ITIL نیز به خوبی تبیین شده است. خدمات پیاده سازی جامع مدیریت دانشِ اینوتکس ایران، مجموعه ای کامل و گام به گام از خدماتِ درجه بندی شده است که سازمانِ شما را در بازه زمانی معین به سطح مطلوب در مدیریت دانش می رساند.

تحول دیجیتالِ دانش محور

73%

خوش اخلاق باشید تا کامروا شوید.

65%

خوش اندام باشید تا کامروا شوید.

باعث می شود رسیدگی به درخواست های مشتریان در

69%

استارت آپ ها و شرکت های کوچک بهبود یابد.

Product Showcase

خدمات پیاده سازیِ جامع مدیریت دانش

شناخت و آماده سازی

شناخت سازمان برای فهم دقیق استراتژی ها و نوع سازمان، آماده سازی تیم مدیریت دانش و سایر پیش نیازها

نگاشت دانش

شناسایی حوزه های دانش، مدل سازی مفاهیم دانشیِ سازمان، تدوین نقشه دانش و دارایی های دانشی

طراحی دانشی

طراحی 15 فرایند جامع مدیریت دانش، طراحی ارتباطات و داد و ستدهای مدیریت دانش با فرایندهای سازمان

توانمندسازی و فرهنگ سازی

آموزش و توانمندسازی 5 دسته از ذینفعان در کنار طراحی و ایجاد مکانیزم های پیشرفته و نوآورانه انگیزش

اجرا

راه اندازی و اجرای فرایندهای مدیریت دانش در سازمان و تولید خروجی ها و نتایجِ دانشی در بخش های مختلف

راه اندازی نرم افزار

فعال سازی و راه اندازی امکانات نرم افزاری و خدمات فناوری اطلاعات به همراه داشبورد دانشیِ سازمان