اقتصاد نوین – اولین استقرار مدیریت دانش بانکی در کشور

فهرست مطالب

دقیقه زمان تقریبی مطالعه

استقرار و راهبری اثربخش مدیریت دانش در بخش های مختلف صنعتی، سازوکارها و ریزه کاری های تخصصی دارد که متاسفانه در کشور مغفول مانده و با کپی کاری بین صنایع مختلف، اثربخشی استقرار مدیریت دانش با توجه به مدل کسب و کار در هر صنعت به حد ناچیزی تنزل یافته است. در پی تلاش 2 ساله اینوتکس در ایجاد متدلوژی متمایز و اثربخش برای رفع نیاز مدیریت دانش در بخش مالی، اولین استقرار مدیریت دانش در فضای بانکی کشور رقم خورده است. اقتصاد نوین به عنوان اولین بانک خصوصی کشور، با همکاری اینوتکس در حال استقرار الگویی کارا و اثربخش از استقرار مدیریت دانش است تا ضمن تبیین دقیق و عملی مدیریت دانش در فضای بانکی که با فضای تولید بسیار متفاوت است، زمینه ای برای توسعه حرفه ای مدیریت دانش در سازمان ها و موسسات مالی فراهم شود.

لازم به ذکر است طرح ایجاد تمایز اساسی در رویکردهای استقرار مدیریت دانش در شرکت اینوتکس ایران بیش از 5 سال است که به طور مستمر در حال اجراست؛ این تمایز هم در سطح متدلوژی ها و هم در سطح ابزارها تا کنون به سازمان هایی در حوزه های مالی، دفاع، بخش دولتی و خدمات عمومی و ساخت و تولید کمک کرده است با درک دقیق از مدیریت دانش در چارچوب صنعت و مدل کسب و کار خود ساختارهایی ماندگار و زنده برای سازمان خود ایجاد کنند.

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email