لوگوی سامانه های یکپارچه رای ون

ارزیابی عملکرد °۳۶۰

ارزیابی سریع و با صرفه عملکرد ذینفعان

ارزیابی 360 درجه

در سازمان های بزرگ و گسترده از نظر جغرافیایی، انجام ارزیابی عملکرد به صورت ۳۶۰ درجه می تواند چالش بزرگی باشد. ساختار سازمان، نقش ها و روابط موجود بین ارزیابی کنندگان و ارزیابی شوندگان، همچنین معیارهای سنجش عملکرد و همچنین نیازهای تحلیلی بر روی خروجی های ارزیابی در هر سازمان با سازمان های دیگر متفاوت است و باید در ارزیابی ۳۶۰ درجه در نظر گرفته شود.