توسعه فرهنگ دانش محور

بهبود فرهنگ سازمانی و سازگاری آن جهت پذیرش مدیریت دانش از مهمترین و در عین حال چالش برانگیزترین كار در مدیریت دانش است. موقعیت مدیریت دانش در سازمان شما در درجه اول به انگیزه، تمایل و توانایی افراد برای تسهیم و به‌اشتراك‌گذاری دانش خود و استفاده از دانش دیگران وابسته است.

مشکل دانشی در این زمینه چیست؟

در استقرار نظام مدیریت دانش، ایجاد و ارتقای فرهنگ دانش محور جایگاه ویژه‌ای دارد. لذا شناسایی چالش‏ها و راهکارهای ترغیب اعضای سازمان به تسهیم دانش و طراحی فرایندی که گردش دانش در سازمان را تسهیل نماید نیازمند ارتقای فرهنگ دانش محور در سازمان است.

توسعه فرهنگ دانشی سازمان فرآیندی است که طی آن، سازمان برای شناسایی ارزش‌های نهفته در الگوهای رفتاری، روال های کاری، سبک‌های مدیریتی و مدل‌های تصمیم گیری خود تلاش می‌کند. این ارزش‌ها تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی بوده و در صورت مغایرت با ارزش‌های برنامه‌های مدیریت دانش می‌توانند موجب شکست آن برنامه‌ها گردند.

راه حل ما برای بهبود فرهنگ سازمانی و توسعه فرهنگ دانش محور چیست؟

در اولین گام باید دقت کنید سازمان شما در همین لحظه دارای مجموعه ای از الگوهای رفتاری، روال ها و سبک ها می باشد؛ هم چنین باید بدانید تغییرات مطلوب در فرهنگ سازمانی می تواند از طریق طراحی مناسب فرایندها، ایجاد تجربه کاربری مناسب و همین طور استفاده بهینه از ابزارهای فناوری اطلاعات محقق شود. حتما نگاهی به مطلب “فرهنگ سازی؛ آیا سازمان های ما بی فرهنگ هستند؟” در آکادمی مدیریت دانش بیندازید.

الگوی ارتقای فرهنگ دانش محور ما شامل ۵ مرحله می باشد. این الگو، بهبود فرهنگ سازمانی را از شناسایی وضعیت فعلی فرهنگ سازمانی شروع می کند و با ارائه برنامه های عملیاتی مدیریت تغییر، و اجرا و بهبود مستمر آن، تحول فرهنگی مناسب را در سازمان شما رقم می زند.

الگوی ارتقای فرهنگ سازمانی دانش محور، از سه مدل تحول‌سازمانی جان پی.كاتر، مدل شیوع اجتماعی ملكوم گلدول و مدل معرفی یك پدیده نو راجرز و شومیكر استفاده می کند.

الگوی توسعه فرهنگ دانش محور
الگوی توسعه فرهنگ دانش محور

نكته مهمی كه می‌بایست مورد نظر قرار گیرد لزوم به کارگیری تکنیک‌های قدرتمند جهت اجرایی‌سازی برنامه ارتقای فرهنگ دانش محور در سازمان‌ها می‌باشد. به طور مثال سه پیشنهاد ما برای ابزارهایی که در ایجاد تحول فرهنگی و افزایش دانش افراد می تواند کاربرد داشته باشد “بازی آموزشی مدیریت دانش“، “بازی شبیه سازی گروهی مدیریت دانش” و “دوره آموزش الکترونیکی مدیریت دانش” است. شما باید از چنین ابزارهایی در بخش آموزشی برنامه مدیریت تغییر خود استفاده کنید.

مطالب مرتبط