نقشه راه دانش و برنامه راهبردی

دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان، بدون داشتن یک نقشه راه دانش و برنامه راهبردی مدیریت دانش امکان‏پذیر نیست. برنامه‌ریزی جهت پرکردن شکاف دانشی سازمان و تلاش برای رسیدن به نادانسته‌ها با استفاده از استراتژی‏ های دانشی مناسب را نقشه‏ راه دانش می‌نامند.

مشکل دانشی در این زمینه چیست؟قطعا سازمان هایی را دیده اید که شروع به استقرار مدیریت دانش می کنند اما پس از مدتی دلسرد می شوند. در این سازمان ها، مدیریت دانش یا نیمه کاره رها می شود یا به صورت یک فرایند نهادینه در نمی آید؛ هرگز هم کسی طعم نتایج مطلوب ناشی از این همه تلاش را نمی چشد. می دانید چرا؟

شناسایی مساله های اولویت دار سازمان و کمک به حل آن ها باید در راس برنامه های هر ابزار بهبودی قرار گیرد. مدیریت دانش نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اگر نتوانید مدیریت دانش به اولویت ها و اهداف راهبردی سازمان خود گره بزنید، نه انتظار ماندگاری داشته باشید و نه توقع نتیجه.

نقشه راه دانش و راهبرد دانش

ایجاد نقشه راه دانش یک گام بنیادین برای موفقیت مدیریت دانش و به تبع آن پیشبرد اهداف دانشی سازمان می‌باشد. سازمان بدون چشم‌انداز و جهت‌گیری راهبردی در مدیریت دانش، پهنه آزمون و خطاهای پرهزینه است و تنها یک برنامه راهبردی اثربخش است که می‌تواند راهگشا باشد. برنامه ای که به صورت شفاف نشان دهد بهبود در وضعیت دانش سازمان از کدام اهداف و شاخص های راهبردی سازمان پشتیبانی می کند و زمینه بازگشت سرمایه در مدیریت دانش را فراهم می کند.

علاوه بر این، سازمان‌ها نیاز دارند که یک تجزیه و تحلیل دانشی انجام دهند. در طی این فرایند سازمان باید مشخص کند کدام حوزه های دانش برای موفقیت سازمان حیاتی بوده و وضع سازمان در هر کدام از این حوزه‌های دانشی راهبردی با توجه به اهداف آتی چگونه می‌باشد.

راهبرد دانش و دانش راهبردی
راهبرد دانش و دانش راهبردی

به عبارت دیگر، سازمان دارای چه سطحی از دانش است، با توجه به چشم‌انداز ترسیم شده باید به چه سطحی از دانش دست یابد و استفاده از چه راهبردهایی می‌توان این شکاف دانشی را پوشش داد. ارتباط میان تحقق اهداف راهبردی و وضعیت دانشی سازمان در شکل زیر آورده شده است.

راه حل ما تدوین نقشه راه دانش چیست؟

خدمات مشاوره ما در تدوین نقشه راه دانش، به سازمان شما کمک می کند حوزه های دانش کلیدی خود را شناسایی کنید، وضعیت آن ها را اندازه گیری کنید و با تعیین اولویت ها، راهبردهای دانشی خود را در سطح کل سازمان مشخص کنید.

فرایند شکل گیری راهبردهای دانش
فرایند شکل گیری راهبردهای دانش

نقطه شروع در نمودار فوق، یعنی مدل سازی دانش و شناسایی حوزه های دانش، می تواند در سازمان های مختلف بر اساس مفاهیم متفاوتی استوار شود. ما در تجربیات گذشته خود الگوهایی داریم که می تواند به شما کمک کند مناسب ترین نقطه شروع را برای تدوین راهبردها و نقشه راه دانش خود بیابید. این نقاط شروع می تواند یکی از ۵ نقطه زیر باشد.

 نقاط شروع تدوین نقشه راه دانش سازمان

 

هر یک از این نقاط شروع برای عده ای از سازمان ها مناسب تر است. به طور مثال نقطه شروع شماره ۴ برای سازمان هایی که تنها به تولید محصول مشغول هستند و اولویت کاری آن ها کیفیت محصول بر اساس تکنولوژی منتقل شده به آن هاست جواب مناسبی می دهد. نقطه شروع ۵ برای سازمان های پروژه ای و نقطه شروع ۱ برای سازمان های خدماتی مناسب است.

مطالب مرتبط