نرم افزار سازمان اجتماعی O2

یکی از رویکردهای جدید ما در بین سازمان های پیشرو، به کارگیری قدرت نهفته در ساختارهای اجتماعی سازمان است؛ در اصل، به کارگیری قابلیت های شبکه های اجتماعی برای دستیابی بهتر، سریعتر و کم هزینه تر به اهداف سازمانی و به اشتراک گذاری دانش، برداشت ها و تجربیات افراد در لحظه.
این رویکرد با استفاده از نسل جدیدی از نرم افزارهای سازمانی به نام “سازمان اجتماعی” محقق می شود. O2 اولین “نرم افزار سازمان اجتماعی” در ایران است.

نرم افزار سازمان اجتماعی اینوتکس ایران

کاربردهای نرم افزار سازمان اجتماعی O2:

 • افزایش تعامل و گفتگو بین واحدها و فرایندهای کاری برای حل سریعتر مسائل
 • بهبود اطلاع رسانی هدفمند
 • تسهیل ارتباطات و تعاملات
 • به اشتراک گذاری آسان دانسته ها و اطلاعات
 • بهبود عملکرد تیم های پروژه و گروه های کاری
 • به جریان انداختن ایده ها و استفاده از توان جمعی سازمان برای طراحی مشترک محصولات و خدمات

 

نرم افزار سازمان اجتماعی اینوتکس ایران

آیا سازمان شما به O2 نیاز دارد؟

مثل اکسیژن برای موجودات زنده، هر سازمانی که بیش از ۵ نفر باشد می تواند از قابلیت های منحصربفرد O2 برای افزایش چابکی و بهره وری سازمانی استفاده کند. شما می توانید O2 را روی سرورهای خود داشته باشید یا به صورت خدمات از آن استفاده کنید. حتی می توانید موضوعات و اطلاعات کلیدی خود را در سیستم های سازمانی مختلف، با O2 هماهنگ کنید تا مطمئن باشید تمام تعاملات، حول موضوعات مهم سازمان است.

مزایای سازمان اجتماعی برای شما چیست؟

 • نرم افزار سازمان اجتماعی کمک می کند از دانش جمعی به خوبی برای حل مسائل سازمانی استفاده شود،
 • فضای غیررسمی و صمیمانه و از سوی دیگر آشنایی افراد با این گونه نرم افزارها در زندگی شخصی، امکان تغییر و جهت دهی ساده تر فرهنگ سازمانی و ایجاد جریان های دلخواه را فراهم می کند.
 • بسیاری از انواع دانش با روش خشک و ساختیافته قابل شناسایی و به اشتراک گذاری نیستند، سازمان اجتماعی کمک می کند اکوسیستمی ایجاد کنید که جامعه سازمانی شما و حنی مشتریان و پیمانکاران و … به صورت خودانگیخته به تعامل حول مسائل بپردازند و نیازهای اجتماعی افراد برای دیده شدن و تایید شدن موجب مشارکت بالای آن ها شود.
 • نوآوری، انتشار ایده های جدید و تعامل بین بخش هایی از سازمان شما که شاید هرگز تا انتهای عمر کاری، یکدیگر را نمی دیدند؛
 • داشتن نقشه ای از روابط اجتماعی در سازمان به شما کمک می کند بتوانید سرمایه اجتماعی موجود را اندازه بگیرید و ریسک های مرتبط با جابجایی افراد، خروج از سازمان و … را با معیارهای ریاضی و نظریه شبکه به خوبی پایش کنید. به طور مثال در تصویر زیر کارکنان یک و دو تنها نقاط ارتباط اجتماعی کارکنان الف و ب با بقیه افراد در واحد سازمانی هستند. نبود یا قطع ارتباط آن ها ممکن است از سطح عملکرد کارکنان الف و ب، بقیه کارکنان و کل واحد مربوطه بکاهد.
بصری سازی نقشه سرمایه اجتماعی در سازمان
بصری سازی سرمایه اجتماعی در سازمان

مطالب مرتبط