مسئولیت اجتماعی ما

مسئولیت اجتماعی اینوتکس ایران، در واقع تبلور اخلاق کاری ما در تعامل با محیط است که در آن نوآوری و ارائه خدمت می کنیم. ما معتقدیم برای این که پیشگامی و رهبری خود را بر بازار محصولات و خدمات دانش محور حفظ کنیم باید مسئولیت خود را در قبال جامعه و تمام کسانی که تحت تاثیر فعالیت های اینوتکس قرار می گیرند، با دقت و بلندنظری رعایت کنیم؛ تا در کنار توسعه و نوآوری سریع ما، محیط ما نیز رشدی پایدار و متوازن داشته باشد.

ما برای مسئولیت اجتماعی خود دو محور اصلی در نظر گرفته ایم:

  • توسعه نگاه دانش محور و تغییر پارادایم های ذهنی جامعه
  • ترویج حفاظت از انواع سرمایه های مشهود ملی با استفاده از زیرساخت های مدیریت سرمایه نامشهود

 

محورهای مسئولیت اجتماعی اینوتکس ایران

کارزارهای مسئولیت اجتماعی ما از گذشته تا کنون شامل موارد زیر می شود:

مطالب مرتبط