شركت‌ نفت‌ و گاز پارس‌ در جمع مشتریان اینوتکس

شرکت نفت و گاز پارس به جمع مشتریان شرکت اینوتکس ایران پیوست. با توجه به ابعاد دانشی، مالی و زمانی پروژه های پارس جنوبی، نیاز به استفاده مجدد از اسناد پروژه های یاد شده و استفاده از دانش پیشین در انجام پروژه های جدید، مدیریت دانش جزو اولویت های دانشی شرکت نفت و گاز پارس قرار گرفته است که با مشارکت شرکت اینوتکس ایران از تاریخ ۱۵ فرودین ۱۳۹۴ اجرای بخش های مختلف آن تحت عنوان پروژه استقرار نظام مدیریت دانش آغاز شد.

شركت‌ نفت‌ و گاز پارس‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ در اول ديماه‌ ۱۳۷۷ تأسيس‌ گرديد. مسئوليت‌ توسعه‌ كليه‌ فازهاي‌ ميدان‌ گازي‌ پارس‌ جنوبي‌ و توسعه‌ ميدان‌ هاي گازي‌ پارس‌ شمالي‌، گلشن‌ و فردوسی‌ و همچنين توسعه لايه نفتي پارس جنوبي را در آب هاي خليج فارس بر عهده این شرکت است.

با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت های شرکت نفت و گاز پارس به عنوان مجری بزرگ ترین پروژه های صنعت نفت و گاز کشور، بهره گیری موثر از دانش و تجربه های داخلی و بین المللی برای توسعه سرمایه های فکری در اولویت برنامه های استراتژیک سازمانی شرکت نفت و گاز پارس قرار گرفته است.

پیش از این در تاریخ آبان ۱۳۹۱ کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی مدیریت دانش با حضور ۴۰ نفر از دانش کاران واحدهای مختلف شرکت نفت و گاز پارس توسط شرکت اینوتکس ایران برگزار شده بود.

مطالب مرتبط