پایان پروژه استخراج، تحلیل و مدلسازی دانش در صنایع شیمیایی پارچین

صنایع شیمیایی پارچین در راستای اجرای برنامه های ابلاغی سازمان صنایع دفاع در زمینه مدیریت دانش اقدام به تعریف پروژه استخراج، تحقیق و مدل سازی دانش در حوزه های دانشی خود نمود.

در این راستا شرکت اینوتکس به عنوان مشاور وظیفه هدایت و راهبری این پروژه را برعهده گرفته است. این پروژه با نهایی سازی خروجی ها و مدل های دانش در این ماه به پایان رسید و الگوهای استخراج شده در فرآیندهای کاری و پروژه های جاری در این مجموعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مطالب مرتبط