کارگاه آموزشی شبیه سازی استقرار مدیریت دانش

یادگیری بازی محور، یکی از شیوه های نوین است که قابلیت ها و امکانات حیرت انگیزی در اختیار مدیران دانش و مدیران آموزش قرار می دهد. مولفه هایی که یک بازی دارد مانند جذابیت، سرگرمی، حل مساله، مسیر یادگیری و … می تواند آن را هم به عنوان یک ابزار آموزشی قوی و هم به عنوان یکی از شیوه های انتقال یا نشر دانش مطرح کند. یک نمونه از این بازی ها که اتفاقا یک بازی ابداعی برای آموزش مدیریت دانش است در کارگاه زیر ارائه می شود.

Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email