دانش، تنها در ذهن انسان معنی دارد؟

مکتبی که عده ای (خصوصا دانشگاهیان) به آن معتقدند؟ آیا واقعا این طور است؟ نگاه فلسفی به دانش آن را تایید می کند؛ اما آیا در عمل می توان با صرفا چنین دیدگاهی برای سازمان ارزش افزوده ایجاد کرد؟

Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email