مدیریت دانش خاص هر سازمان یعنی چه؟

مدیریت دانش را اگر نخواهیم سرسری و خطی در سازمان خود پیاده کنیم، و اگر نخواهیم هر راهکاری که بقیه استفاده کرده اند چون بقیه استفاده کرده اند در سازمان خود به نام مدیریت دانش استفاده کنیم، به این عبارت می رسیم: “باید مدیریت دانش خاص سازمان خود را بسازیم” یا “مدیریت دانش هر سازمانی خاص خودش است”. اما آیا می دانید این مشخصه خاص بودن یا به عبارتی متفاوت بودن دینامیک های مدیریت دانش در سازمان های مختلف، چه مولفه هایی دارد؟ چه عواملی باعث می شوند مدیریت دانش دو سازمان هم صنعت با هم متفاوت باشد؟ چه عواملی در مدیریت دانش سازمان هایی از صنعت های متفاوت، فرق ایجاد می کند؟

CKMS4DConceptMap

این پرسش پس از یک هفته پاسخ داده می شود، جواب های علمی و فنی خود را در بخش نظر ها وارد نمایید.

Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email