بصری سازی دانش

بصری سازی دانش به معنی استفاده از بازنمایی های بصری (Visual Representations) برای انتقال دانش بین حداقل دو انسان است. هدف بصری سازی دانش، بهبود انتقال دانش از طریق شیوه های نمایش کامپیوتری یا غیر کامپیوتری است. نمونه هایی از این بازنمایی های بصری، طراحی ها، نمودارها، تصاویر، اشیاء، بصری سازی تعاملی، برنامه های بصری سازی اطلاعات و داستان ها هستند.بصری سازی دانش، علاوه بر مفاهیم، به دنبال انتقال بینش، تجربه، تمایلات، ارزش ها، انتظارات، دیدگاه ها، نظرات، و پیش بینی ها نیز می باشد. برای بصری سازی دانش، شیوه های مختلفی از زمینه های متفاوت مانند ارتباطات بصری (Visual Perception)، علم ارتباطات (Communication Science)، ادراک بصری (Visual Cognition) و مدیریت دانش به کار گرفته می شود.

از این پس در پست های این موضوع، نمونه های جالبی از بصری سازی دانش که در می تواند به مدیریت دانش کمک کند به عنوان ابزارهایی در حوزه فناوری مدیریت دانش معرفی خواهند شد.

Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email