اولین آموزشِ پیش رو

تدوین استراتژی و نقشه راه دانش

مهر ۱۳۹۸

کارگاه عملی تدوین استراتژی و نقشه راه دانش

آموزش های مورد نظر خود را در تقویم زیر پیدا کنید و

ثبت نام کنید

GKM 2

وبینار / Live

۲۱ مهر

دانش مارکت

آموزش حضوری

۳۰ مهر

کارگاه عملی تدوین استراتژی و نقشه راه دانش

فناوری ها

آموزش حضوری

۱۲ آبان

کاربردهای فناوری های نوظهور در مدیریت دانش

GKM 3

وبینار / Live

۲۰ آبان

ثبت نام به زودی فعال می شود

مراکز پشتیبانی

آموزش حضوری

۲۹ آبان

ثبت نام به زودی فعال می شود

یکپارچه سازی KM

وبینار / Live

۱۸ آذر

ثبت نام به زودی فعال می شود

از تغییرات تقویم آموزشی اینوتکس مطلع شوید:

پکیج ۸ وبینار بعدی

همین الان برای هشت وبینارِ بعدی ما ثبت نام کنید و علاوه بر یادگیری بسیاری مطالب جدید و منحصربفرد از تخفیف ویژه ثبت نام یکجا استفاده کنید: